BIURO PRASOWE

PARP RPW, 03.12.2009

Polska Wschodnia: Projekty wybrane w konkursach otrzymają ponad 640 mln złotych


Nowy sprzęt laboratoryjny dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czy też dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Przygotowane dla inwestorów nowe tereny inwestycyjne w Janowie Podlaskim i Specjalnej Stefie Ekonomicznej w Łukowie. Rozwój Centrów Obsługi Inwestora. Ponad 640 mln złotych otrzymają łącznie te i pozostałych kilkadziesiąt projektów, które złożyły wnioski i zostały pozytywnie ocenione w dwóch konkursach przeprowadzonych w 2009 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej.
Konkursy - wyjątek od reguły
Program Rozwój Polski Wschodniej to specjalny fundusz dla rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Większość projektów, które realizowane są z udziałem środków europejskich w tym programie to tzw. projekty indywidualne. Są to projekty, które szczególnie mocno przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i turystycznego regionów. Konkursy natomiast są organizowane wówczas, gdy podczas realizacji projektów indywidualnych pozostają wolne środki do wykorzystania.

Konkursy na innowacje oraz promocję i współpracę
Możliwość składania projektów w konkursie miały organizacje działające na rzecz rozwoju regionalnego, uczelnie, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Projekty, jakie można było składać dotyczyć miały rozbudowy infrastruktury badawczej w uczelniach, przygotowania terenów inwestycyjnych a także tworzenia Centrów Obsługi Inwestora oraz wsparcia klastrów i projektów współpracy miedzy województwami. Wszystko w ramach dwóch działań programu: Wsparcie innowacji (działanie I.3) oraz Promocja i Współpraca (działanie I.4). Największe środki finansowe zostały przeznaczone na projekty badawczo - rozwojowe, gdzie najbardziej aktywną grupą okazały się uczelnie wyższe.
Łącznie we wszystkich konkursach o dofinansowanie ubiegało się 61 projektów, z czego ostatecznie dofinansowanie otrzyma 46 projektów - 24 w działaniu Wsparcie innowacji oraz 19 w działaniu Promocja i Współpraca.

Lubelskie najaktywniejsze w konkursie dla uczelni

Najliczniejszą grupę, która otrzymała dofinansowanie w tym działaniu stanowią projekty z województwa lubelskiego, szczególnie związane z rozbudową lub powstaniem nowych centrów badawczo - naukowych w takich uczelniach jak Uniwersytet Medyczny czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Projekt KUL jest największy jeśli chodzi o wartość dofinansowania. Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL otrzymała ponad 82 mln złotych, cały projekt będzie kosztował prawie 97 mln złotych. Natomiast Uniwersytet Medyczny realizuje aż trzy projekty konkursowe o łącznej wartości ponad 80 mln złotych. O potencjale uczelni lubelskich świadczy fakt, że wszystkie wymienione realizują również projekty z listy indywidualnej Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Warto jednak wspomnieć o innych projektach szkół wyższych, szczególnie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie dzięki kwocie ponad 10 mln złotych dofinansowania uczelnia zmodernizuje bazę naukową.

Łącznie udzielone dofinansowanie sięga 567 mln złotych, z tego podpisano już umowy na kwotę ponad 436 mln złotych.


COI, klastry i polityka regionalna
Drugi konkurs odbywał się w ramach działania Promocja i Współpraca (działanie I.4).Wnioski można było składać w ramach trzech obszarów: Stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, Tworzenie i rozwój klastrów oraz Tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Założeniem konkursu było nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z kilku województw Polski Wschodniej.

Dzięki dofinansowaniu powstanie sieć współpracy istniejących Centrów Obsługi Inwestora, które mają za zadanie pozyskać inwestorów krajowych i zagranicznych do regionów Polski Wschodniej. Łącznie dofinansowanie sięga 27,6 mln złotych na dwa projekty realizowane przez PAIiZ oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry z Bielin, województwo świętokrzyskie. Projekt Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych jest spójny z innym projektem, który Agencja również będzie realizować, a mianowicie Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności regionów Polski Wschodniej dla zagranicznych inwestorów.

O dofinansowanie na rozwój klastrów ubiegało się 16 projektów, z czego 12 zostało zaakceptowanych i otrzyma łącznie dofinansowanie sięgające 42 mln złotych. Jednym
z ciekawych projektów klastrowych jest klaster informatyczny Polski Wschodniej, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Grupa otrzyma ok. 3,5 mln złotych na rozwój.

Projekty związane z tworzeniem polityki rozwoju regionalnego miały na celu nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi kilku województw Polski Wschodniej. Samorządy zgłosiły w konkursie 6 projektów, z czego 5 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 mln złotych. Wniosek, który uzyskał najwyższe oceny to projekt Gminy Narol, który zakłada współpracę gminy z miastem Zwierzyniec.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości