BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 20.03.2007

Oferta Banku i Biura Maklerskiego BGŻ została rozszerzona o fundusz UniAkcje: Nowa Europa FIO


Od 1 marca klienci tych instytucji mogą wybierać spośród 11 funduszy inwestycyjnych, oferowanych przez Union Investment TFI S.A.
UniAkcje: Nowa Europa FIO przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na rynkach dynamicznie rozwijających się krajów Europy Środkowowschodniej. - Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych m.in.: w Polsce, Czechach, Rosji, na Węgrzech, a więc krajów tzw. Nowej Europy utrzymujących najwyższą dynamiką wzrostu gospodarczego i z prognozowanym PKB wyższym niż w krajach Europy Zachodniej. - podkreśla Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji, zarządzający funduszem. - Dzięki wprowadzeniu tego funduszu, nasi dotychczasowi klienci kupujący fundusze w banku i biurze maklerskim BGŻ będą mogli wejść w nowy obszar inwestycyjny, do którego dotychczas nie mieli dostępu w ramach oferty Union Investment. Muszą jednak pamiętać, że inwestowanie w ten fundusz jest obarczone podwyższonym ryzykiem - wymaga określenia dłuższego horyzontu czasowego oraz wysokiego poziomu akceptacji ryzyka, aby nie zrażać się możliwymi wahaniami wartości jednostki w krótkim czasie. Sposobem na minimalizowanie tego ryzyka jest jednoczesne inwestowanie na wielu rynkach europejskich. - podsumowuje Ryszard Rusak.

Od 1 marca do 31 maja b.r. UniAkcje: Nowa Europa FIO funkcjonuje także w ramach obecnej oferty promocyjnej Banku BGŻ, czyli Lokaty BGŻ z funduszem.

Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną UniAkcje: Nowa Europa FIO inwestuje od 60 do 100% aktywów w akcje i inne instrumenty akcyjne emitowane przez spółki Europy Centralnej i Wschodniej oraz spółki, które biznesowo koncentrują się na tym właśnie obszarze. Część aktywów może być inwestowana w instrumenty pieniężne, bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne. Skrót prospektu funduszu, tabelę opłat, wycenę jednostek (bieżącą i archiwalną) można znaleźć na stronie www.union-investment.pl.

Minimalna wpłata do funduszu to 100 zł. Obecnie fundusz zarządza prawie 15,5 mln zł.

Struktura portfela na koniec lutego przedstawiała się następująco:

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,