BIURO PRASOWE

DPC, 17.07.2019

Kluczowa rola liderów w organizacji


Globalna konkurencja, upowszechnienie nowoczesnych technologii, nowe formy organizacji pracy i zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej powodują, że największym potencjałem przedsiębiorstwa są obecnie ludzie i ich wiedza. Decydują oni o utrzymaniu konkurencyjnej przewagi firmy na rynku, budują jej wartość i pozwalają sprawnie zarządzać organizacją. Szczególną rolę w tym aspekcie odgrywa kadra zarządzająca średniego szczebla – jej umiejętnoś stałego uczenia się i rozwijania własnych kompetencji. Dlatego to właśnie menadżerowie oraz team leaderzy stanowią główną grupę docelową zmian rekomendowanych przez DPC Polska, najbardziej doświadczoną firmę wdrożeniową na polskim rynku, wspierającą swoich klientów w realizacji koncepcji Strategicznego Zarządzania Lean.


Współczesne przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertów mających zdolność do samodzielnego, efektywnego i skutecznego działania. Te umiejętności w kontekście gospodarki opartej na wiedzy wymagają już nie tylko precyzji w wykonywaniu określonych czynności, ale oznaczają pierwszorzędne znaczenie takich elementów jak: zdolność do pełnienia różnych ról, elastyczność w działaniu, ciągły rozwój kompetencji, mobilność, zdolność do adaptacji. Tworzą one zasób wiedzy i umiejętności, będący najważniejszym budulcem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. - Permanentne uczenie się jest koniecznością w warunkach dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian dla utrzymania i rozwoju potencjału konkurencyjnego. Proces ten wynika zarówno z szybko postępującej dezaktualizacji wiedzy, jak i zmiany struktury rynku pracy. W największym stopniu dotyczy to kadry zarządzającej średniego i niskiego szczebla – menadżerów, team leaderów – którzy na co dzień koordynują efektywną pracę swoich zespołów – mówi Tomasz Bereźnicki, prezes DPC Polska, najbardziej doświadczonej firmy wdrożeniowej w kraju.

Kluczowa rola team leaderów

Kadra zarządzająca średniego szczebla pełni w każdym przedsiębiorstwie kluczową rolę. Po pierwsze, to ona kieruje codzienną pracą swoich zespołów, umożliwiając realizację bieżących zadań i projektów. Po drugie, stanowi łącznik pomiędzy pracownikami a dyrektorami czy zarządami, zapewniając właściwy i płynny przekaz informacji oraz kierunków działania. Po trzecie wreszcie, ich rola w firmie polega na sprawnym identyfikowaniu i eliminacji ewentualnych problemów – Schemat komunikacji w każdym przedsiębiorstwie wygląda następująco: polecenia kierowane są z samego szczytu tj. od prezesa czy dyrektora, w dół, natomiast problemy – przerwy w pracy, kłopoty techniczne, nieporozumienia wśród załogi – formułowane są przez personel najniższego szczebla bezpośrednio do przełożonych. Specyficzne położenie menadżerów w tej hierarchii, utrzymujących stały kontakt z najważniejszymi osobami w organizacji, dla których jednocześnie pracownicy operacyjni nie są anonimowi, umożliwia natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysogennych – przekonuje Tomasz Bereźnicki. – Moje wieloletnie doświadczenie we współpracy z szeregiem firm z rożnych branż przy wdrażaniu nowych standardów w zakresie przywództwa, procesów i doskonalenia wskazuje, że sukces rynkowy danego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości, w największej mierze zależy od kompetencji kadry zarządzającej średniego i niskiego szczebla i jej gotowości do ciągłego zdobywania nowych umiejętności – dodaje.

Właściwy dobór kadr

Efektywność pracy menadżerów w pierwszej kolejności zależy od sprawnego funkcjonowania działu HR. Niezależnie od charakteru rekrutacji – czy to na stanowisko pracownika operacyjnego z możliwością awansu, czy też poszukiwania bezpośrednio team leadera – należy zwracać uwagę na szereg kompetencji wykraczających poza standardową listę widoczną na niemal każdym CV. Nie tylko wykształcenie i doświadczenie, ale również umiejętności miękkie oraz postawa stanowią o potencjale danego kandydata. Do takich umiejętności można zaliczyć: kreatywność, innowacyjność, zdolność do szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów, dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole.

Pracodawcom zależeć powinno również na takim zarządzaniu własnym biznesem, aby zminimalizować problem rotacyjności kadry średniego i niskiego szczebla, co w dzisiejszych czasach jest niemałym wyzwaniem. – O ile zastąpienie pracownika operacyjnego wykonującego określone zadania nie stanowi zasadniczego problemu, o tyle utrata team leadera wiąże się z określonymi kosztami. Rekrutacja bądź wykształcenie kolejnego, efektywnego menadżera to proces przede wszystkim czasochłonny, destabilizujący prawidłowe funkcjonowanie całego zespołu. Dlatego usprawnianie działalności firmy i zapewnienie pracownikom możliwości ciągłego kwestionowania i eksperymentowania ma na celu zatrzymanie w niej najbardziej wartościowych członków załogi na lata – mówi Mariusz Drewnowski, Partner w DPC Polska.

Strategia Zarządzania Lean

Odpowiedni dobór team leaderów oraz skuteczne przeciwdziałanie fluktuacji kadr to jeden z celów Strategii Zarządzania Lean – procesu wdrożeniowego opracowanego przez firmę DPC Polska. Jej twórcy – Tomasz Bereźnicki i Mariusz Drewnowski, bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z największymi firmami logistycznymi, produkcyjnymi, finansowymi i usługowymi w Polsce, zdefiniowali szereg powtarzających się problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, niezależnie od branży czy wielkości. Misją DPC Polska jest nie tylko budowanie silnej przewagi konkurencyjnej swoich klientów i uwolnienie potencjału innowacyjności konkretnej organizacji, ale również edukacja przedsiębiorców w zakresie efektywnego zarządzania Lean. Jest to koncepcja o ugruntowanym uznaniu na świecie, coraz szerzej wdrażana w wielu polskich firmach, zarówno przemysłowych (wytwórczych), jak i usługowych, która doczekała się już szeregu opracowań naukowych.

Strategia Zarządzania Lean autorstwa DPC Polska ma charakter czteroetapowy:

  1. Warsztaty strategiczne – czyli refleksja na temat realizacji celów strategicznych firmy, przeprowadzana w formie warsztatów z udziałem kadry zarządzającej (top management firmy lub obszaru).
  2. Ocena potencjału – czyli analiza stanu obecnego w celu uzyskania porozumienia co do poziomu efektywności procesów w firmie lub wybranym obszarze i oceny potencjału co do rozwoju organizacji (rekomendacja zmian)
  3. Kierunki rozwoju – czyli warsztaty obejmujące opracowanie planu wdrożenia zmian (usprawnień) na bazie rekomendacji wypracowanych w fazie Oceny Potencjału
  4. Wdrożenie i utrzymanie zmian – czyli działania pozwalające na wdrożenie, rozwijanie i utrzymanie nowych standardów: procesów, zarządzania (przywództwa) oraz doskonalenia.

Wśród szeregu działań proponowanych przez ekspertów DPC Polska, szczególny nacisk kładą oni na umiejętność i świadomość potrzeby ciągłego wykorzystywania KPIs (ang. Key Performance Indicators), stanowiących podstawę podejmowania kluczowych decyzji i eliminacji przyczyn ewentualnych problemów, oraz wykształcenie w pracownikach odwagi do kwestionowania status quo i eksperymentowania podnoszącego efektywność ich pracy. – Żadnego z tych celów nie osiągniemy bez zbudowania w danym przedsiębiorstwie świadomości kadry średniego szczebla co do jej celów i wartości, kadry otwartej na zmiany i adaptację do dynamicznie zmieniających się warunków. To oni, z jednej strony koordynując pracę swojego zespołu, z drugiej zaś raportując przełożonym efekty działań oraz komunikując potencjalne problemy, odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdej organizacji – mówi Piotr Rybotycki, Partner w DPC Polska.

***

O DPC
DPC to najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa na polskim rynku, wspierająca rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z różnych sektorów gospodarki. DPC zajmuje się wprowadzaniem kompleksowych zmian w kulturze i organizacji pracy w oparciu o model Strategii Lean – budowanie kultury ciągłego uczenia i rozwijania się pracowników (Learning Culture). Działania firmy są prowadzone wielopłaszczyznowo – od oceny potencjału przedsiębiorstwa, poprzez wyznaczenie kierunków długoterminowego rozwoju, aż po wdrożenie zmian pozwalających na rozwijanie oraz utrzymanie nowych standardów. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez doświadczonych ekspertów DPC, klienci firmy otrzymują narzędzia umożliwiające ciągłe mierzenie efektywności pracy, szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej, skutkujące osiąganiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Misją DPC jest motywowanie pracowników do eksperymentowania i kwestionowania, myślenia kategoriami wartości dodanej i eliminowania marnotrawstwa, co wiąże się z całkowitą zmianą dotychczasowej kultury i organizacji pracy.
DPC zostało założone przez Tomasza Bereźnickiego, od 20 lat usprawniającego procesy zarządzania w firmach z różnych branż (General Electric, FRISTA Retail Business Center, Capgemini, Infosys, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, PKP Intercity, czy ARRIVA). Partnerami w DPC są: Mariusz Drewnowski, ekspert w prowadzeniu warsztatów i treningów z zastosowania narzędzi Lean, realizator szeregu projektów wdrożeniowych dla polskich i międzynarodowych firm motoryzacyjnych, kolejowych, logistycznych i produkcyjnych oraz Piotr Rybotycki wieloletni członek zarządów czołowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych (PKP Intercity, DB Schenker Rail, Koleje Śląskie, RE Alloys). Wykorzystując swoje bogate doświadczenie, pełnią oni rolę uznanych ekspertów w dziedzinie efektywnego zarządzania zespołami i budowy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion

Jarosław Zakrzewski, SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68