BIURO PRASOWE

COP24, 13.12.2018

Ministerialna katowicka deklaracja „Lasy dla Klimatu” przyjęta


Polska prezydencja ogłosiła swoją kolejną inicjatywę - Katowicką Deklarację Ministerialną „Lasy dla Klimatu”. W spotkaniu udział wzięli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz Paola Deda, OiC, Forests, Land and Housing Division, UNECE.


Rola lasów w Porozumieniu paryskim

Porozumienie paryskie prezentuje powszechną wolę do globalnego wysiłku w celu osiągnięcia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych pochodzącymi ze źródeł i ich absorbcją przez pochłaniacze. Odpowiedzialność za realizację tego celu spoczywa na wszystkich rządach, ponieważ może on zostać osiągnięty jedynie przy globalnym wysiłku.

Artykuł piąty Porozumienia paryskiego jest jednym z najważniejszych artykułów, ponieważ wskazuje drogę wdrożenia podstawowego założenia tego dokumentu, jakim jest równowaga pomiędzy emisjami i pochłanianiem w drugiej połowie obecnego stulecia. Strony powinny podjąć działania w celu zachowania i poprawy stanu pochłaniaczy oraz zbiorników gazów cieplarnianych, w tym lasów. Wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna jest kamieniem milowym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Polska chce się dzielić swoimi doświadczeniami

Nie ma przyszłości bez przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale nie ma też przyszłości bez lasów. Dlatego podczas COP24 odbyło się specjalne wydarzenie dla ministrów i przewodniczących delegacji dotyczące poparcia Stron dla Katowickiej Deklaracji Ministerialnej „Lasy dla Klimatu”. Dokument został przyjęty przez aklamację. Jak podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk, lesistość Polski systematycznie się zwiększa. - Od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła w naszym kraju o 504 tys. ha. To m.in. ogromna zasługa nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska Lasów Państwowych - wyjaśnił.

Szef resortu środowiska dodał, że lasy stanowią blisko jedną trzecią powierzchni Polski. - Badania naukowe pokazują, że m.in. poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania CO2, a tym samym zmniejszyć skalę spodziewanych zmian klimatu – zaznaczył. - Podczas COP24 chcemy pokazać, jak dążyć do osiągnięcia równowagi między emisją a pochłanianiem, posługując się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz wykorzystując naturalny proces pochłaniania CO2 przez gleby i lasy – powiedział.

***

Więcej informacji:

Biuro Prasowe Konferencji COP24
tel.: +48 22 858 74 58 wew. 200
e-mail: