BIURO PRASOWE

AmeriGas, 01.03.2017

AmeriGas Polska rozpoczyna akcję „Bezpieczna Butla”.


Polakom brakuje wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli gazowych.


AmeriGas Polska – jedna z czołowych firm w branży LPG w Polsce, oferująca gaz w butlach dla klientów indywidualnych i przemysłowych oraz zbiorniki gazowe do celów grzewczych i produkcyjnych – opublikowała wyniki badania świadomości Polaków w zakresie właściwej eksploatacji butli gazowych. Raport „Użytkownicy gazu w butlach – postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem” porusza też problem występowania na rynku butli gazowych napełnianych w rozlewniach, które nie spełniają ustanowionych przepisami wymogów bezpieczeństwa. Kluczowym wnioskiem płynącym z raportu jest konieczność podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz budowania świadomości bezpiecznej eksploatacji. W związku z tym AmeriGas Polska zdecydował się przeprowadzić ogólnopolską kampanię edukacyjną „Bezpieczna Butla”, skierowaną do użytkowników butli gazowych. Partnerem akcji jest Polska Organizacja Gazu Płynnego.

Wybuchy gazu, które są następstwem niewłaściwej eksploatacji lub złego stanu technicznego butli i instalacji gazowych często mogą kończyć się dla ich użytkowników ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. W 2016 roku media doniosły o 150 takich przypadkach na terenie całej Polski. Zginęły w nich 23 osoby, a ponad 160 zostało rannych1. Skala tego zjawiska skłoniła firmę AmeriGas Polska do przeprowadzenia badania poziomu edukacji Polaków w zakresie bezpiecznej eksploatacji butli gazowych oraz zainaugurowania ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Bezpieczna Butla” pod patronatem Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Bezpieczeństwo użytkowników powinno być jednym z głównych priorytetów podmiotów działających na rynku LPG. Należy przy tym pamiętać, że spoczywająca na nich odpowiedzialność to nie tylko zapewnienie najwyższych standardów technicznych produktów, ale też edukacja klientów – mówi Andrzej Olechowski, Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

W badaniu aż 84% użytkowników podzieliło pogląd, że największym potencjalnym zagrożeniem podczas eksploatacji niesprawnej lub niewłaściwie podłączonej instalacji może być wybuch gazu i pożar. Jednocześnie jedynie co trzeci respondent przyznał, że sprawdza szczelność butli w odpowiedni sposób, czyli za pomocą wody z mydłem (24%) lub specjalnego sprayu (9%). Aż 37% badanych polega w tym zakresie na własnym węchu lub słuchu. Co gorsza aż 16% użytkowników decyduje się na sprawdzenie szczelności przy pomocy zapałek lub zapalniczki. Blisko co dziesiąty badany zadeklarował, że w ogóle nie przykłada wagi do zabezpieczenia się przed konsekwencjami ewentualnego wycieku gazu.

Głównym czynnikiem występowania zagrożeń związanych z eksploatacją butli jest ich niewłaściwe użytkowanie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w raporcie. Wybuchy gazu i związane z tym pożary są następstwem nieszczelności w połączeniach lub niesprawności urządzeń, których przyczyną są błędy ludzkie. Butle same w sobie nie stanowią zagrożenia, o ile pochodzą z rozlewni respektujących standardy bezpieczeństwa – mówi inż. Dariusz Olcen, instruktor pożarów wewnętrznych – CFBT (Compartment Fire Behaviour Training) i biegły sądowy z dziedziny pożarnictwa.

Niska jest także świadomość Polaków w zakresie legalności pochodzenia butli i jej wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji. 64% użytkowników deklaruje, że zawsze sprawdza obecność foliowej plomby producenta na zaworze. Natomiast już tylko dla 37% jest ona gwarantem bezpieczeństwa. Jedna trzecia respondentów w badaniu zdecydowanie podzieliła opinię, że butla napełniona przez rozlewnię, która nie respektuje obowiązujących przepisów grozi wybuchem. Co istotne – respondenci w większości jednomyślnie przyznali, że użytkownicy takich butli powinni być karani wówczas, gdy w grę wchodzi zagrożenie bezpieczeństwa innych osób. Z poglądem takim w różnym stopniu zgadzało się aż 81% respondentów.

Oprócz niewłaściwej eksploatacji problemem jest niska świadomość konsekwencji użytkowania butli napełnianych w rozlewniach, które nie respektują ustanowionych przepisami norm bezpieczeństwa. Może być to bowiem obarczone dużo większym ryzykiem wypadku niż w przypadku rozlewni gazu napełniających butle zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i kontrolujących ich stan techniczny. Musimy mieć świadomość, że w Polsce działają rozlewnie, które mogą napełniać butle w sposób niewłaściwy, np. nie sprawdzają stanu uszczelek i zaworu w napełnianej butli. Zdarzać się może, że nie dysponują one nawet odpowiednim sprzętem do tego celu. Napełniane przez nie butle dużo częściej mogą być źródłem niebezpiecznych zdarzeń – mówi inż. Dariusz Olcen.

Ważnym wnioskiem z badania jest występowanie wysokiego odsetka osób, które nigdy nie zetknęły się z informacjami na temat bezpieczeństwa użytkowania butli gazowych. Jedynie 30% użytkowników kiedykolwiek uzyskało ze źródeł zewnętrznych wiedzę w tym zakresie. W przypadku średnio co drugiego z nich informacje pochodziły od dostawców butli.

Raport wyraźnie wskazuje na to, że wielu Polakom wciąż brakuje podstawowej wiedzy na temat właściwej eksploatacji butli gazowych. Eksperci, firmy i inne podmioty z rynku LPG powinny więc dążyć do tego by edukować użytkowników, gdyż niezachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa może skutkować poważnymi wypadkami – dodaje Dariusz Olcen.

W trosce o podniesienie świadomości użytkowników butli z gazem AmeriGas Polska uruchomił ogólnopolską akcję edukacyjną „Bezpieczna Butla”. W jej ramach do końca marca wszystkie osoby potrzebujące pomocy przy bezpiecznej eksploatacji instalacji gazowych lub poszukujące informacji na ten temat będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów. AmeriGas zapewni także możliwość udziału w bezpłatnych wizytach serwisowych domowych specjalistów – gazowników. Szczegółowe informacje na temat akcji „Bezpieczna butla” dostępne są na stronie internetowej www.bezpiecznabutla.pl.

Badanie „Użytkownicy gazu w butlach – postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem” przeprowadzono metodą bezpośredniego wywiadu indywidualnego, realizowanego przez telefon (CATI). Grupa 500 użytkowników gazu w butlach została wyselekcjonowana z reprezentatywnej próby losowej 1330 gospodarstw domowych. Dwustopniowa selekcja polegała na wyłonieniu gospodarstwa domowego, w którym używany jest gaz w butlach oraz osoby deklarującej kompetencje do wypowiadania się w tej dziedzinie. Badanie zrealizowała w dniach 3 – 11 stycznia 2017 roku Pracownia Badawcza BSM na zlecenie AmeriGas Polska.

AmeriGas Polska jest jedną z czołowych firm w branży LPG w Polsce. Oferuje gaz w butlach dla klientów indywidualnych i przemysłowych oraz zbiorniki gazowe do celów grzewczych i produkcyjnych. Jako jedyna firma w Polsce oferuje superlekkie butle gazowe nowej generacji, które można podłączyć bez użycia narzędzi. AmeriGas Polska jest częścią dywizji UGI East, będącej jedną z trzech składowych biznesowych amerykańskiego koncernu UGI Corporation w Europie. Na polskim rynku działa ponad 20 lat, a od 2010 roku funkcjonuje pod marką AmeriGas.

***

Kontakt dla mediów:
Adrian Słojewski/Partner of Promotion