BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 26.10.2012

10 edycji i 10 razy na podium. Union Investment TFI w koszulce lidera rankingu "Rzeczpospolitej" i Analiz Online


Union Investment TFI zwyciężyło w 10. edycji rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika "Rzeczpospolita" i firmy Analizy Online. Jak czytamy w uzasadnieniu, o wyróżnieniu zadecydowała "wysoka jakość zarządzania i stabilny zespół zarządzających".
- Obecność na podium rankingu dla najlepszych TFI w Polsce dziesiąty raz z rzędu jest dla nas wielkim wyróżnieniem a zarazem ukoronowaniem naszej codziennej, długoletniej pracy w zarządzaniu aktywami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w długoterminowych inwestycjach kluczowa jest powtarzalność wyników powyżej średniej, na którą ranking zwraca szczególną uwagę - mówi Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI. - Średni czas trwania inwestycji w podstawowych funduszach Union Investment, czyli UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, w każdym przypadku przekracza pięć lat. To oznacza, że stabilność stóp zwrotu w czasie ma dla naszych klientów kluczowe znaczenie, gdyż odpowiada za końcowy wynik ich indywidualnej wieloletniej inwestycji - dodaje.

Model zarządzania aktywami w procesie stabilizacji wyników
- Kluczowym elementem stabilizacji dobrych wyników w czasie jest optymalizacja procesu inwestycyjnego, który musi uwzględniać zmieniające się długoterminowe trendy rynkowe, ale także odpowiadać aktywnie na jednostkowe wydarzenia rynkowe - wyjaśnia Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI.

- Proces inwestycyjny Union Investment TFI to dynamiczny matrycowy model zarządzania aktywami łączący kompetencje całego zespołu z indywidualną ekspertyzą. Kluczowe znaczenie odgrywa w nim Komitet Inwestycyjny, który definiuje jednolite "house view" dla poszczególnych kategorii aktywów. Komitet dyskutuje też proponowane przez zarządzającego danym portfelem/funduszem Krótkoterminowe Strategie Inwestycyjne (KSI), a następnie je akceptuje lub weryfikuje. Komitet Inwestycyjny analizuje także zawartość każdego z funduszy/portfeli i określa charakterystyki ryzyka. Ma prawo wprowadzać zalecenia i podejmować decyzje o dostosowaniu struktury portfela do nowej. W zależności od sytuacji rynkowej, dokonuje też bieżących aktualizacji każdej KSI - kontynuuje.

- Rolą Komitetu Inwestycyjnego jest też wpisanie (lub zdjęcie) pojedynczego instrumentu na jedną z 3 list inwestycyjnych: polską, zagraniczną, kredytową. Natomiast do osobistej decyzji zarządzającego pozostaje, które konkretnie instrumenty z listy zostaną ostatecznie wprowadzone do portfela oraz z jaką wagą w portfelu - mówi Jakubowski.

W departamencie zarządzania Union Investment TFI aktualnie pracują 3 zespoły: akcyjny, dłużny i ilościowy. Wspomagają one zarządzanie poszczególnymi funduszami i portfelami, adekwatnie do określonej w prospekcie polityki inwestycyjnej. - Nawet gdy za dany portfel odpowiada tylko jeden zarządzający, rekomendacje do jego końcowych decyzji przygotowywane są przez poszczególnych członków Komitetu Inwestycyjnego i w każdej sytuacji członkowie poszczególnych zespołów mogą służyć pomocą. Dzięki takiemu podziałowi kompetencji osiągane przez Towarzystwo wyniki są wyjątkowo stabilne na przestrzeni lat - podsumowuje Zbigniew Jakubowski.

Dobre wyniki, niskie ryzyko, stabilność zespołu zarządzających i bardzo dobra polityka informacyjna
Jak informują autorzy rankingu, jedną z głównych zalet Union Investment TFI jest stabilny zespół zarządzających funduszami. Wszystkimi od lat zarządzają bowiem te same osoby, co w długim okresie przekłada się na wysoką efektywność zarządzania. Istotny dla końcowej oceny był też niezmiennie wysoki wskaźnik information ratio (IR), wyliczany na podstawie stóp zwrotu funduszy za ostatnie pięć lat. Oznacza to, że wyniki uzyskane przez fundusze zostały osiągnięty przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka i wyróżniły się pozytywnie zarówno na tle konkurencji, jak i benchmarku.

Według "Rzeczpospolitej" i Analiz Online, Union Investment TFI cechuje również bardzo przejrzysta polityka informacyjna, a przede wszystkim wzorowa dostępność informacji ważnych z punktu widzenia klienta, dotyczących: wysokości opłat manipulacyjnych i kosztów zarządzania, osób zarządzających, benchmarku, struktury aktywów i największych składników portfela. Co więcej, towarzystwo jako pierwsze TFI na polskim rynku udostępniło inwestorom Key Investor Information Document (KIID), czyli zgodne z prawem unijnym karty zastępujące skróty prospektów informacyjnych funduszy.

Czołowe miejsca we wszystkich kategoriach
W każdej z głównych kategorii fundusze zarządzane przez Union Investment TFI zajęły czołowe pozycje. Na pierwszej pozycji wśród funduszy stabilnego wzrostu uplasował się UniStabilny Wzrost, który w 5-letnim punktowanym okresie wypracował 49,9 proc. zysku, podczas gdy średnia dla tej grupy wyniosła 1,3 proc. Najlepszy wynik w swojej kategorii osiągnął także fundusz UniKorona Zrównoważony.

W ścisłej czołówce, na drugiej pozycji, uplasowały się subfundusz UniKorona Akcje, który potwierdził swoją mocną pozycję w grupie, oraz UniKorona Pieniężny, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy pieniężnych (33,2 proc.) i to pomimo czerwcowych odpisów na obligacjach spółki PBG. Nawet po uwzględnieniu październikowej przeceny, której ranking nie obejmował (porównywano wyniki na koniec września 2012), UniKorona Pieniężny zachowałby w kategorii funduszy pieniężnych pozycję wicelidera. Wśród funduszy inwestujących przede wszystkim w polskie papiery skarbowe bardzo wysoką czwartą pozycję, z wynikiem 45,5 proc. zajął subfundusz UniKorona Obligacje.

O rankingu
Ranking dziennika "Rzeczpospolita" i firmy Analiz Online jest organizowany od 2003 r. W jego dziesięcioletniej historii Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo w Polsce stawało na podium we wszystkich edycjach, z czego aż ośmiokrotnie na pierwszym miejscu, a dwa razy na pozycji wicelidera. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są oceniane według kilku kryteriów. Kluczowe są 5-letnie wyniki inwestycyjne funduszy w największych pod względem aktywów kategoriach: fundusze akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, dłużne i pieniężne. Oprócz stóp zwrotu na tle konkurencji i benchmarku autorzy rankingu biorą pod uwagę ryzyko inwestycyjne, stabilność zespołu zarządzających oraz jakości polityki informacyjnej względem klientów.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,