BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 07.08.2012

Union Investment TFI: obligacje wciąż popularne wśród inwestorów


W lipcu największe napływy odnotowały, podobnie jak w czerwcu, fundusze obligacyjne Union Investment TFI. To efekt wysokich stóp zwrotu od początku roku, ale także obecnej sytuacji rynkowej.
Na koniec lipca 2012 r. poziom aktywów netto zgromadzonych w funduszach Union Investment TFI ustabilizował się nieco powyżej 7 mld zł. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze pieniężne i dłużne, a w szczególności: UniKorona Obligacje (napływ 388,4 mln zł), UniKorona Pieniężny (+ 115,7 mln zł), UniObligacje Aktywny (+ 71,4 mln zł) i UniObligacje: Nowa Europa (+ 56,6 mln zł). Sporo świeżych aktywów zyskały także fundusze dedykowane (+ 368,8 mln zł) oraz uruchomiony w lutym tego roku subfundusz pieniężny UniLokata (+ 43,9 mln zł). Duże napływy do funduszy dłużnych to pochodna obecnych warunków rynkowych, ale i wysokich stóp zwrotu. - Z uwagi na to, że część inwestorów postanowiła zrealizować zyski, saldo nabyć i umorzeń za lipiec było ujemne. Cieszy jednak fakt, że inwestorzy dostrzegają dobre wyniki subfunduszy, także tych, które zostały przecenione w czerwcu - mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI.

Zgodnie z wyliczeniami Analiz Online na dzień 31.07.2012, dwa z wyżej wymienionych subfunduszy osiągnęły w lipcu najwyższe stopy zwrotu w swojej kategorii: UniKorona Pieniężny w grupie "gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne", a UniObligacje Aktywny w grupie "dłużne polskie uniwersalne".

Sytuacja na rynku długu
W ostatnim czasie sytuację na rynkach finansowych determinowały przede wszystkim pogłębiające się problemy Hiszpanii. Rentowności obligacji tego kraju w pewnym momencie osiągały poziom 7,75 proc., co wskazywało na bardzo duże obawy inwestorów o wypłacalność hiszpańskiego rządu. To, podobnie jak obniżenie stopy depozytowej przez Europejski Bank Centralny do zera, spowodowało masowy odpływ kapitału inwestorów w poszukiwaniu bardziej zyskownych i relatywnie bezpiecznych aktywów. Na tym sentymencie skorzystały rynki dłużne zaliczane do emerging markets, w tym polski czy turecki, któremu dodatkowo pomogła umacniająca się waluta. I choć rentowności 10-letnich polskich obligacji rządowych spadły poniżej 5 proc., to biorąc pod uwagę warunki panujące na świecie, potencjał wzrostu tychże papierów wciąż istnieje. Pewnym czynnikiem ryzyka może być fakt, że część zagranicznych inwestorów zechce zrealizować dotychczasowe zyski. Mimo to zarządzający Union Investment TFI pozytywnie oceniają perspektywy funduszy dłużnych w kolejnych miesiącach.

- Wraz z trwającym kryzysem w strefie euro zmieniło się postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych. Dlatego, przy założeniu, że ryzyko kredytowe naszego kraju jest obecnie tak niskie jak w Czechach a rentowność polskich papierów 10-letnich wynosi nieco poniżej 5 proc. wobec około 2 proc. za obligacje czeskie, w dalszym ciągu istnieje spore pole do wzrostu cen papierów emitowanych przez polski rząd, a tym samym generowania zysku na funduszach obligacji - mówi Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych. - To tym bardziej prawdopodobny scenariusz, zwłaszcza że Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała zwracać uwagę na zwalniająca gospodarkę - dodaje.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,