BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 28.08.2012

Obligacje wciąż z potencjałem zysku. Sierpniowe typy inwestycyjne Union Investment TFI


Bieżąca sytuacja na rynkach finansowych podzieliła inwestorów na dwie grupy - tych, którzy nadal widzą atrakcyjny potencjał zysku w spadających rentownościach obligacji, i tych, którzy skłonni są wykorzystać aktualne korekty do zbudowania długoterminowego portfela funduszy akcji. Jakie argumenty stoją za takimi postawami, wyjaśniają eksperci Union Investment TFI.
- Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się subfundusz UniKorona Obligacje, którego portfel w większości budują polskie obligacje skarbowe - potwierdza Marek Warmuz, zarządzający funduszami dłużnymi Union Investment TFI. - W obliczu spowolnienia gospodarczego rynek oczekuje, że Rada Polityki Pieniężnej w najbliższych miesiącach obniży stopy procentowe, a to powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki subfunduszu. Polskim papierom skarbowym sprzyja także dyscyplina fiskalna rządu i malejący deficyt. Stabilna polityka rządu sprawiła, że polskie obligacje zaczęły być postrzegane przez inwestorów jako bezpieczne aktywa. Pomimo kryzysu w strefie euro reagują wzrostami cen - dodaje.

Ponadto, do pozytywnych informacji należy zaliczyć fakt, że Ministerstwo Finansów zrealizowało już około 90 proc. potrzeb pożyczkowych na ten rok. Malejąca liczba emisji w efekcie najprawdopodobniej przełoży się na bieżące ceny wyemitowanych już obligacji, na czym skorzystają uczestnicy funduszy.

Na szczególną uwagę zasługuje też subfundusz UniLokata - inwestycja o niskim poziomie ryzyka, która pod względem rentowności stanowi alternatywę dla lokat bankowych. W portfelu subfunduszu znajdują się krótkoterminowe papiery skarbowe oraz wyselekcjonowane, najbardziej wiarygodne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie, wyceniane efektywną stopą procentową. Z tego względu rozwiązanie to charakteryzuje się minimalnymi wahaniami cen jednostki uczestnictwa. - Obecna sytuacja rynkowa, w której banki znacznie mniej chętnie udzielają spółkom kredytów, powoduje, że korporacje - także te o najlepszej kondycji - oferują wysokie odsetki od swoich obligacji. To z kolei przekłada się na wyższą stopę zwrotu subfunduszu - mówi Marek Warmuz.

Łowcy okazji coraz częściej spoglądają w kierunku UniKorona Akcje, który inwestuje przede wszystkim w akcje dużych i płynnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dobrym prognostykiem jest fakt, że pomimo niełatwej sytuacji makroekonomicznej, większość spółek notowanych na warszawskiej giełdzie przedstawiła wyniki za miniony kwartał zgodne z oczekiwaniami, a walory blue chipów od kilku miesięcy cieszą się sporym popytem. Dodatkowo, biorąc pod uwagę relatywnie wysoką odporność fundamentów polskiej gospodarki na zawirowania z zewnątrz (pomimo spodziewanego spadku dynamiki PKB będzie dodatni i wyższy niż w strefie euro) oraz obecne poziomy indeksów giełdowych, wydaje się, że akcje są dość tanie.

Patrząc na czynniki zewnętrzne, gospodarka Stanów Zjednoczonych, stanowiąca punkt odniesienia dla globalnych rynków akcji, zachowuje się umiarkowanie stabilnie, czego potwierdzeniem mogą być odczyty makroekonomiczne, które na ogół mieszczą się w prognozach analityków. W ostatnich dniach indeks S&P500 osiągnął także najwyższą od 4 lat wartość, co wskazuje na siłę amerykańskiej giełdy.

Czy warto zatem poważnie myśleć o funduszach akcji? - Decydując się na inwestycję
w akcje warto pamiętać, że oprócz argumentów przemawiających za wyborem tego typu inwestycji, istnieje wciąż kilka czynników ryzyka. Spodziewamy się, że do końca roku w dalszym ciągu będziemy świadkami następujących po sobie wzrostów i spadków, a kierunek i siła ruchu wartości indeksów będzie w dużej mierze zależała od ustaleń polityków w zakresie europejskich funduszy stabilizacyjnych oraz działań banków centralnych. Wobec powyższego, dobrym momentem na rozpoczęcie kilkuletniej inwestycji w fundusze akcji mogą być prawdopodobne korekty - mówi Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,