BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 30.05.2012

Obligacje Nowej Europy nadal w cenie. Majowe typy inwestycyjne Union Investment TFI


Maj przyniósł kontynuację złych nastrojów na rynkach finansowych. Wobec wciąż nierozwiązanych problemów, niepokojów natury politycznej i nienajlepszych danych makro sytuacja ta nie jest zaskoczeniem. Jak inwestować w tych okolicznościach, radzą zarządzający Union Investment TFI.
W maju nastroje inwestorów na światowych rynkach po raz kolejny zdominowała sytuacja w Grecji. W ostatnich dniach sentyment osłabiły również gorsze dane makro napływające ze strefy euro. Indeks PMI dla przemysłu i usług, obrazujący koniunkturę w tych sektorach, spadł w maju do 45,9 z 46,7 pkt., co wskazuje na kolejny recesyjny odczyt (wartością graniczną oddzielającą wzrost od spowolnienia jest 50 pkt.). Wartość ta jest o tyle znacząca, że także Niemcy, będące największą gospodarką europejską i jednocześnie największym partnerem handlowym Polski, zanotowały dość silny spadek indeksów koniunktury - zarówno PMI, jak i Ifo.

Trend spadkowy był wyraźny także w Polsce, szczególnie na warszawskim parkiecie.
Od początku miesiąca zarówno indeks WIG20, jak i WIG, w skład którego wchodzą również małe i średnie spółki, zniżkowały o ok. 8 proc. Relatywnie stabilnie zachowywał się z kolei rynek polskich papierów dłużnych. Pomimo ucieczki inwestorów do aktywów uważanych za bezpieczne, czyli m.in. franka szwajcarskiego, a także chwilowych wahań, rentowności 10-letnich obligacji skarbowych utrzymały się w okolicach 5,45 - 5,50 proc.

Na tle Europy dane napływające z polskiej gospodarki są niejednoznaczne. Według danych GUS produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w kwietniu o 2,9 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 7,5 proc. Jednak po wyrównaniu sezonowym wskaźnik ten wzrósł odpowiednio o 5 i 2,3 proc. Zwiększyły się również nakłady przedsiębiorstw z większości sektorów na nowe środki trwałe (m.in. budynki, maszyny, środki transportu) - w I kwartale tego roku wyniosły one 17,6 mld zł i były o 12,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymuje się inflacja, która w porównaniu do kwietnia 2011 roku wzrosła o 4 proc.

W obliczu tak nerwowej sytuacji na globalnych rynkach, warto rozważyć przede wszystkim fundusze oparte na obligacjach krajów Nowej Europy (w tym Polski)
i papierach korporacyjnych. Jednocześnie osoby planujące inwestycję kilkuletnią
i akceptujące podwyższone ryzyko mogą ostrożnie gromadzić kapitał w klasycznych funduszach akcji, cały czas jednak obserwując rozwój wypadków w strefie euro.

Union Investment TFI typuje trzy subfundusze: UniLokata, UniObligacje: Nowa Europa oraz UniKorona Akcje.

Subfundusz UniLokata to produkt, który stanowi alternatywę dla lokat bankowych,
a jednocześnie pozwala na wyjście z inwestycji w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Priorytetem tego rozwiązania jest zapewnienie możliwie wysokiego bezpieczeństwa zainwestowanych środków.

- W portfelu subfunduszu znajdują się obligacje o zmiennych kuponach, które oparte są o stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Z tego względu rozwiązanie to charakteryzuje się minimalnymi wahaniami cen jednostki uczestnictwa. Dążymy do tego, aby wycena tego subfunduszu była liniowa, czyli rosnąca z dnia na dzień - mówi Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami obligacji Union Investment TFI.

Na wyższe stopy zwrotu z subfunduszu UniLokata wpływ mają m.in. podwyżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej w 2011 roku, które poskutkowały wzrostem krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.

W dalszym ciągu obligacje Nowej Europy

Rządowe obligacje części krajów - uważanych za bezpieczne - osiągnęły już bardzo niskie rentowności. Co więcej, doszło do sytuacji, że inwestorzy są skłonni kupić niemieckie 2-letnie papiery dłużne, godząc się na to, że w momencie wykupu otrzymają wyłącznie nominalną wartość obligacji. W celu osiągnięcia potencjalnie wyższych stóp zwrotu z obligacji, do inwestycji należy zatem podejść selektywnie, wybierając np. subfundusz UniObligacje: Nowa Europa.

To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z wciąż atrakcyjnych możliwości zysku oferowanych przez instrumenty dłużne emitowane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym krajów takich jak Polska, Czechy, Węgry i Turcja. - Przewidujemy, że w najbliższym czasie stopy procentowe na świecie pozostaną na niezmienionym poziomie, co powinno stanowić wsparcie dla rządowych obligacji niektórych państw Nowej Europy. Pozytywnym impulsem dla ich cen powinny być również umacniające się waluty - mówi Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Union Investment TFI.

UniObligacje: Nowa Europa to subfundusz skierowany do inwestorów planujących inwestycje długoterminowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Na przestrzeni roku (do 30.04.2012 r.) subfundusz wypracował zysk na poziomie 13,7 proc., a atrakcyjne stopy zwrotu osiągał również w minionych latach: w 2008 r. 13,39 proc., w 2009 r. 13,88 proc., w 2010 r. 8,26 proc., w 2011 r. 5,26 proc.

Akcje dla odważnych

Niskie wyceny spółek i wysoki potencjał wzrostu wartości ich walorów pozwala
w perspektywie kilku lat oczekiwać atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji. Szczególnie polecane są rozwiązania, które inwestują w duże, płynne spółki notowane na GPW, takie jak subfundusz UniKorona Akcje. Pomimo negatywnych nastrojów i wielu czynników ryzyka, można znaleźć kilka argumentów, które sprzyjają rynkom akcji w dłuższej perspektywie.

Po pierwsze, gospodarka Stanów Zjednoczonych zachowuje się umiarkowanie stabilnie, czego potwierdzeniem mogą być odczyty makroekonomiczne, które na ogół mieszczą się w prognozach analityków. Co ciekawe, największy amerykański indeks giełdowy S&P500 w ciągu ostatniego roku stracił 1 proc., podczas gdy WIG20 (indeks 20 największych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie) spadł aż o 28,5 proc., a WIG (obejmujący także małe i średnie spółki) o 25 proc.

- Na tle stabilnych fundamentów polskiej gospodarki, które wydają się być odporne na zawirowania z zewnątrz, a także niedowartościowania warszawskich indeksów, ceny akcji spółek można uznać za stosunkowo niskie. Oznacza to, że w momencie zasadniczego odwrócenia trendu i rozpoczęcia hossy na światowych rynkach, na GPW możemy spodziewać się większych wzrostów cen akcji niż na parkietach większości państw europejskich oraz giełdach amerykańskich - mówi Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,