BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 20.04.2012

Union Investment TFI - nowe, lepsze IKE


Union Investment TFI aktualizuje ofertę Indywidualnych Kont Emerytalnych. Klienci gromadzący kapitał na emeryturę w ramach IKE będą mogli skorzystać z większego niż dotychczas wyboru produktów i usług.
Dostosowując się do potrzeb klientów i dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych, Union Investment TFI zmodyfikowało regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Od początku tygodnia klienci dokonujący wpłat na IKE będą mieli możliwość inwestowania w dwa dodatkowe subfundusze, zmiany wybranego wcześniej wariantu IKE, a także dokonywania zmiany alokacji zainwestowanego kapitału nawet pięciokrotnie w ciągu roku.

Po zmianie, w ramach IKE inwestorzy mają do wyboru aż 11 subfunduszy charakteryzujących się odmienną polityką oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. Dwa z nich - UniLokata oraz UniKorona Pieniężny - to bardzo bezpieczne rozwiązania pieniężne. Pozostałe subfundusze, poprzez które klienci mogą budować dodatkowy kapitał na emeryturę to: UniKorona Obligacje, UniObligacje: Nowa Europa, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa i UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

Trzy warianty do wyboru

Wybierając IKE Union Investment TFI klient ma możliwość zdecydowania się na jeden z trzech wariantów inwestycji: umiarkowany, dynamiczny lub indywidualny. W przypadku dwóch pierwszych portfeli inwestycyjnych ich skład (a zatem udział jednostek funduszu akcyjnego, zrównoważonego i obligacyjnego) jest automatycznie dopasowywany do aktualnego wieku uczestnika i liczby lat pozostających do przejścia na emeryturę. W przypadku wariantu indywidualnego inwestor może samodzielnie wybrać do czterech dostępnych w ramach IKE subfunduszy.

Możliwość 5-krotnej zmiany alokacji środków i wariantu IKE
W przypadku wyboru wariantu indywidualnego osoba oszczędzająca może aż 5 razy
w roku kalendarzowym dokonać zmiany alokacji środków (do tej pory można było to zrobić 4 razy w ciągu roku). Wszystkie wpłaty na IKE dokonywane po dniu złożenia zlecenia zmiany alokacji będą rozkładane między wybrane przez klienta subfundusze w ustalonych proporcjach (minimalny poziom alokacji do jednego subfunduszu odpowiada 10% wpłaty).

Istotną nowością jest również możliwość zmiany wybranego wcześniej wariantu IKE (dotychczas wyboru dokonywało się tylko raz - w momencie podpisania umowy).
Zmiana pomiędzy wariantami jest traktowana jak zmiana alokacji. Oszczędzający może zatem 5 razy w ciągu roku dokonać zmiany alokacji pomiędzy wariantami
z zastrzeżeniem, że podany limit odnosi się również do limitu zmian alokacji pomiędzy subfunduszami w wariancie indywidualnym. Oznacza to, że zmiana alokacji jest możliwa zarówno pomiędzy wariantami jak też w ramach wariantu.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,