BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 13.02.2009

Dwa "Złote portfele 2008 roku" dla zarządzających Union Investment TFI


Zbigniew Jakubowski, zarządzający subfunduszem UniStabilny Wzrost i Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniDolar Obligacje zostali nagrodzeni "Złotymi portfelami 2008 roku" przyznawanymi przez redakcję Gazety Giełdy Parkiet.
W kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu nagrodę otrzymał zarządzany przez Zbigniewa Jakubowskiego subfundusz UniStabilny Wzrost, który w 2008 roku osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. Był to jedyny dodatni wynik spośród funduszy tej kategorii dostępnych na rynku. - Ubiegły roku nie należał do łatwych dla funduszy inwestycyjnych. Dlatego wypracowanie przez UniStabilny Wzrost stopy zwrotu o 17 proc. wyższej niż benchmark pokazuje potencjał tego subfunduszu, nawet w tak trudnym czasie. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki relatywnie niskiemu zaangażowaniu w akcjach oraz trafionych inwestycjach w części funduszu inwestującej w papiery dłużne - mówi Zbigniew Jakubowski.

W kategorii najlepszy fundusz zagranicznych papierów dłużnych "Złoty portfel 2008 roku" otrzymał Andrzej Czarnecki. UniDolar Obligacje to subfundusz inwestujący głównie w papiery dłużne emitowane przez rząd USA i inne obligacje denominowane w USD spółek posiadających rating inwestycyjny i mających siedzibę w krajach OECD. W 2008 roku subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił dla klientów 26,7 proc. Jest to największa stopa zwrotu spośród funduszy tej kategorii. - Tak dobre wyniki są spowodowane głównie trafnymi przewidywaniami wysokości obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z inwestowaniem w średnio- i długoterminowe papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej - wyjaśnia Andrzej Czarnecki.

"Złote portfele" to nagroda, przyznawana przez redakcję Parkietu w ramach corocznej edycji nagród "Byki i Niedźwiedzie". To jednocześnie kolejne wyróżnienie, przyznane w tym roku Union Investment TFI za wyniki osiągnięte w 2008 roku. W styczniu br. subfundusz UniStabilny Wzrost i UniWIBID SFIO zostali zwycięzcami swoich kategorii w rocznym rankingu Pulsu Biznesu. Natomiast w rankingu Gazety Prawnej i Expandera Union Investment TFI zostało uznane za najlepsze TFI w całym 2008 roku, a w podsumowaniu rocznego rankingu Gazety Giełdy Parkiet Union Investment TFI zajęło drugie miejsce.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,