BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 21.06.2016

KRD-IG na rzecz zrównoważonej produkcji drobiarskiej


Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza strategicznym partnerem branżowym międzynarodowej konferencji PROHEALTH – Teoria i praktyka koncepcji jedno zdrowie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej

W piątek, 17 czerwca 2016 r. w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH – Teoria i praktyka koncepcji jedno zdrowie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, której organizatorem jest Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza objęła wydarzenie patronatem branżowym.

„Zrównoważona produkcja drobiarska, w tym między innymi dążenie do ograniczonego stosowania antybiotyków w chowie drobiu, to dla KRD-IG niezwykle istotna kwestia. Jednym z zadań statutowych Izby jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym, dlatego wspieramy inicjatywy takie jak ta – ukierunkowane na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiej branży drobiarskiej," mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, który przedstawił stanowisko Rady podczas konferencji.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia w zakresie teorii oraz praktyki stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz praktyczne metody ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Jak poinformował doktor Jacek Boruta, Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii, badaniom urzędowym podlegają zarówno pasze, jak i woda stosowana do pojenia drobiu oraz mięso drobiowe. Jednak, jak podkreślono, skala nieprawidłowości w stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych w drobiarstwie w świetle wyników kontroli urzędowych jest niewielka i, co istotne, odsetek ten regularnie spada. Z jednej strony potwierdza to skuteczność działań podejmowanych przez branżę, z drugiej zaś wskazuje na efektywność obowiązującego systemu nadzoru nad produkcją żywności w Polsce.

Ważnym elementem spotkania była debata Okrągłego Stołu, w efekcie której omówiono m.in. zawiązanie unii różnych środowisk związanych z branżą drobiarską, która pod przewodnictwem SGGW, stanie się platformą edukacyjną dla producentów drobiu i lekarzy weterynarii awiopatologów promującą zasady inicjatywy „JEDNO ZDROWIE"„Tak mało, jak to jest możliwe, ale tak często, jak to jest konieczne!", której celem jest wypracowanie racjonalnego podejścia w zakresie antybiotykoterapii drobiu i osiągnięcie możliwie niskiego poziomu zużycia antybiotyków na kg masy ciała zwierzęcia. Wspólna inicjatywa jest szczególnie istotna w kontekście konieczności ustanowienia do połowy 2017 r. we wszystkich Państwach Członkowskich UE Krajowych planów działań przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach koncepcji „Jedno Zdrowie".

Więcej informacji na temat konferencji na stronie http://prohealthproject.pl/program-2/.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84