BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 12.08.2010

UniBezpieczna Alokacja - aktywne zarządzanie dla ochrony kapitału w Union Investment TFI


Zmiana polityki inwestycyjnej, czyli aktywne i bezpieczne zarządzanie, wyznaczenie benchmarku oraz nowa nazwa - od 15 sierpnia br. subfudnusz UniStoProcent Plus zacznie funkcjonować jako UniBezpieczna Alokacja.
Strategia inwestycyjna subfunduszu UniBezpieczna Alokacja zakłada wykorzystanie okazji rynkowych, w celu osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark. Możliwość taką daje odpowiednia alokacja między częścią dłużną a akcyjną subfunduszu. - Klienci funduszy inwestycyjnych coraz częściej oczekują szybszego reagowania na zmiany na rynku. W zależności od sytuacji, ma to służyć bądź generowaniu dodatkowego zysku bądź minimalizacji efektu spadków - mówi Małgorzata Popielewska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI. - Zdecydowaliśmy się na modyfikację polityki inwestycyjnej subfunduszu UniStoProcent Plus w taki sposób, aby umożliwiała aktywne zarządzanie, a jednocześnie ochronę zainwestowanych środków. Nazwa UniBezpieczna Alokacja wskazuje, że osoby zarządzające subfunduszem mają możliwość określania proporcji rodzajów aktywów, czyli ich alokacji w celu zabezpieczania zainwestowanych środków - dodaje.

Jakie są najważniejsze zmiany z punktu widzenia klientów :
- Większy potencjał osiągnięcia zysku przy zachowaniu podwyższonego poziomu ryzyka. Służyć temu ma odpowiednia alokacja środków pomiędzy częścią dłużną (min. 60 proc. portfela) i akcyjną (maks. 40 proc. portfela).
- Koncentracja na dążeniu do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark, wyznaczony dla subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (80% EFFAS Poland 1-3 dla części dłużnej, 20% WIG dla akcyjnej).
- Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w części dłużnej oraz akcyjnej m.in.
o kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz o małe i średnie spółki.

Subfundusz UniBezpieczna Alokacja przeznaczony jest dla klientów unikających wysokiego ryzyka, którym zależy na ochronie wartości inwestycji w czasie, a dodatkowo na wykorzystaniu potencjału wzrostu rynku. To plasuje go pomiędzy funduszami z ochroną kapitału a klasycznymi funduszami stabilnego wzrostu.
Zalecany horyzont inwestycyjny dla UniBezpieczna Alokacja to min. 3 lata. Zmianie nie uległa minimalna pierwsza i kolejna wpłata w wysokości 100 zł. Nowy subfundusz pozostaje także pod parasolem UniFundusze FIO, czyli w ramach zleceń zamiany nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Subfunduszem zarządzają: Tomasz Matras (część akcyjna) oraz Marek Warmuz (część dłużna).

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,