BIURO PRASOWE

PARP, 03.06.2009

Pierwszy konkurs 2009 na e-usługi rozstrzygnięty - Dzięki zwiększeniu budżetu o blisko 50% dofinansowanie otrzyma dodatkowo aż 125 przedsiębiorców.


PARP ogłosiła w środę 3 czerwca listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie na e-usługi. Wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną otrzymają dotację - będzie to blisko 350 firm z całej Polski. Wartość dotacji to 208 mln zł. Dofinansowanie wszystkich projektów w pierwszym w tym roku konkursie w ramach Działania 8.1 to efekt zwiększenia budżetu przez MSWiA oraz PARP.
Początkowo planowano, że przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski w ramach Działania 8.1 otrzymają około 141 mln zł. Ta kwota pozwoliłaby jednak na dofinansowanie tylko 221 projektów. - Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu, dodatkowo dofinansujemy aż 125 projektów na łączną kwotę ponad 67 mln zł.- zauważa Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

MSWiA jako Instytucja Pośrednicząca oraz PARP jako Instytucja Wdrażająca, decyzję o zwiększeniu budżetu i dofinansowaniu wszystkich projektów - które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną - podjęły po pierwszym dniu konkursu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczyła 130% przewidzianego budżetu. - Zainteresowanie konkursem było ogromne. Przedsiębiorcy złożyli łącznie aż 824 wnioski na kwotę dofinansowania 500 mln zł. MSWiA wraz z PARP podjęły decyzję, że należy zwiększyć budżet, by jak najwięcej przedsiębiorców otrzymało dotacje na rozwój elektronicznych usług - podkreśla Monika Karwat-Bury.

Najwięcej zatwierdzonych do dofinansowania projektów, bo 114 - pochodzi z województwa mazowieckiego, a najmniej - tylko 2 z województwa świętokrzyskiego. Łącznie dziewięć województw osiągnęło wynik poniżej dziesięciu zatwierdzonych do dofinansowania projektów. - Mamy nadzieję, że uda nam się zmniejszyć dysproporcje między różnymi regionami kraju. Dlatego już 17 czerwca w Kielcach eksperci PARP spotkają się z przedsiębiorcami i będą mówili o możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów - zaznacza rzecznik prasowy

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach Działania 8.1 przewidziano prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Tabela 1. Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w pierwszym w 2009 r. konkursie w ramach Działania 8.1 PO IGRealizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości