BIURO PRASOWE

PARP, 01.06.2009

PARP stawia na ekspertów


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów ogłasza otwarty nabór ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach Działania 8.1 oraz Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2009 r.
Zakres specjalizacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wiedzę z dziedziny gospodarki elektronicznej niezbędną do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie e-biznesowych projektów.
Jednym z kryteriów określających kandydata na eksperta oceniającego wnioski w ramach Działania 8.1 jest posiadanie wiedzy o rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) jak również nt. wytwarzania produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
Od kandydatów aplikujących na stanowisko eksperta oceniającego projekty złożone w ramach Działania 8.2 PARP wymaga m.in. doświadczenia w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Eksperci powinni również posiadać praktykę w integracji istniejących lub wdrażaniu nowych systemów informatycznych, które umożliwiają automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

- Zaangażowanie niezależnych ekspertów do oceny merytorycznej wniosków pozwoli na sprawiedliwą i obiektywną analizę zgłoszonych projektów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów z dziedziny gospodarki elektronicznej trafniej można ocenić szansę na odniesie sukcesu rynkowego pomysłów na e-biznes - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Dodatkowe wymagania
Szczegółowe opisy kompetencji i wymagań stawianych kandydatom na stanowiska ekspertów zewnętrznych do Działania 8.1 i 8.2 znajdują się na stronie http://www.parp.gov.pl/index/more/9338. Nabór potrwa do dnia 19 czerwca 2009 r.
Wymagania dla kandydata na eksperta zewnętrznego do Działania 8.1 i 8.2
Kryteria konieczne- wyższe wykształcenie
- udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie specjalizacji
- wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej
- pisemna rekomendacja instytucji/ organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z wybranym działaniem


Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości